Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések: 

 1. Esemény: képzés, rendezvény, egyéb események.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy szerződés) a FORTIX Consulting Kft. oktatói részlege (továbbiakban: FORTIX Academy) által szervezett, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési tv.) alapján bejelentés köteles képzésekre történő jelentkezés során jön létre a FORTIX Academy és az eseményre jelentkezők (a továbbiakban: Résztvevő), együttesen: Felek között.  
 3. Az ÁSZF a Résztvevő eseményre történő jelentkezését, azon való részvételének feltételeit, a részvételi díjának megfizetését szabályozza. Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések betartása minden Résztvevő számára kötelező.  
 4. Az ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, az online szerződéskötéshez szükséges dokumentum, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.  
 5. Az ÁSZF hatálya a Felnőttképzési tv. alapján, a Résztvevő és a FORTIX Academy között létrejött jogviszonyokra terjed ki.  
 6. Az ÁSZF az eseményre történő jelentkezés FORTIX Academy által történő visszaigazolásakor jön létre a Résztvevő és a FORTIX Academy között. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a FORTIX Academy a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz meg. 
 7. Jelen ÁSZF a FORTIX Academy Résztvevői számára folyamatosan elérhető https://static.fortix.hu/app/uploads/2023/06/FXA_ASZF_v2p0.pdf oldalon és letölthető pdf formátumban erről a linkről. 
 8. Az események szervezése és lebonyolítása során alkalmazott nyelv: magyar és angol.
 9. Az események szervezésével, tematikájával, jelentkezési eljárásával, lebonyolításával és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal.  

A FORTIX Academy, mint felnőttképző adatai: 

Neve: FORTIX Consulting Kft. – FORTIX Academy 

Székhelye: 1114 Budapest, Magyari István utca 2. fszt. 4. 

Postai címe: 1114 Budapest, Magyari István utca 2. fszt. 4. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-206858 

Bejegyző hatóság (bíróság) neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Képviselők neve: Rónaszéki Péter ügyvezető, Farkas Imre cégvezető 

Adószáma: 23481662-2-43 

Közösségi adószáma: HU23481662 

Felnőttképző intézmény bejelentési száma: B/2020/003023 

Képzésekkel kapcsolatos kapcsolattartás: 

Kapcsolattartó: Vas Eszter 

Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fortixacademy.hu  

 

 2. Alapvető rendelkezések: 

 1. Jelen ÁSZF az eseményekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljeskörűen szabályozza a FORTIX Academy és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit. 
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Felnőttképzési tv. rendelkezéseire, amelyek külön kikötés hiányában is irányadók. 
 3. Jelen ÁSZF 2022. április 05. napján lép hatályba és visszavonásáig hatályban marad.  
 4. FORTIX Academy kijelenti, a Résztvevő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a FORTIX Academy és a Résztvevő között, abban az esetben a Felek elfogadják az email üzenetet írásbelinek. Felek e rendelkezést arra való tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Eseményre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az email útján történő levelezés. 
 5. A FORTIX Academy jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítások a jelen ÁSZF elhelyezésével azonos helyen, a www.fortixacademy.hu oldalon kerülnek közzétételre.  
 6. A jelen ÁSZF-től eltérő, vagy azt kiegészítő megállapodások csak akkor hatályosak, ha azt a FORTIX Academy írásban elfogadta és megerősítette. A FORTIX Academy által így elfogadott eltérés, vagy kiegészítés kizárólag az adott Résztvevő vonatkozásában alkalmazható.  
 7. A FORTIX Academy fenntartja a jogot arra, hogy eltérő eseményi feltételek esetén a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket tartalmazó egyedi szerződést kössön. 
 8. A FORTIX Academy-vel kapcsolatos szerzői jogi rendelkezéseket a Jogi nyilatkozat (https://www.fortix.hu/jogi-nyilatkozat/ ) tartalmazza. 
 9. A FORTIX Academy adatkezelési tevékenységét az Adatkezelési Tájékoztató (https://www.fortix.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ) tartalmazza részletesen. 

3. Eseményre történő jelentkezés: 

 1. www.fortix.hu/oktatas/ oldalon keresztül az eseményekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon. 
 2. A Résztvevő a www.fortix.hu/oktatas/ oldalon meghirdetett eseményekkel kapcsolatos részletes információkat a „Bővebben” gombra kattintva érheti el. Amennyiben bármely eseménnyel kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@fortixacademy.hu e-mail címen a „További Információt Kérek” gombra kattintva.  
 3. A Résztvevő a „Regisztrálok a képzésre” gombra kattintással jelentkezhet az általa kiválasztott eseményre. Ezt követően a FORTIX Academy kiküldi a Résztvevőnek a jelentkezési űrlapot, amelynek a Részvevő általi kitöltésével, visszaküldésével a Résztvevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.  A jelentkező a fizetési kötelezettségre való felhívást tudomásul veszi.  
 4. A FORTIX Academy eseményeire történő jelentkezés részeként és feltételeként a Résztvevő elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót és a jelen ÁSZF-et, amely nyomtatható és tárolható/letölthető formában a Résztvevő rendelkezésére áll. A Résztvevő ún. checkbox segítségével kell nyilatkozzon arról, hogy egyetért ezek tartalmával. 
 5. A Résztvevő által kiválasztott eseményre történő jelentkezéskor az alábbi adatok bekérése szükséges: 
 6. Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége 
   • Viselt neve 
   • Születési neve 
   • Oktatási azonosítója 
   • Anyja neve 
   • Születési ország 
   • Születési helye 
   • Születési ideje 
   • Magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár (igen/nem) 
   • E-mail címe 
   • Telefonszáma 
   • A képzés/esemény megnevezése 
   • A képzés/esemény dátuma 
   • ISACA tagság esetén kérem a CPE pontokat. Az ISACA ID: 
   • A számlát cég nevére kérem / A számlát saját névre kérem,  
   • Számlázási adatok: Költségviselő neve, székhelyének címe, postacíme (ha eltér), cég esetén annak adószáma) 
   • Honnan értesült a képzésről/eseményről? 
   • Kuponkód 
 7. A Résztvevő az eseményre történő jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. Az eseményre történő jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a jelentkezés semmisnek tekinthető. A FORTIX Academy kizárja felelősségét, amennyiben a Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A hiányos, valótlan adatokkal történő jelentkezés, továbbá más nevében, az érintett hozzájárulása nélkül leadott jelentkezések tekintetében az adatokat szolgáltató kizárólagos felelősséget vállal ezen adatokért, nyilatkozatokért. 
 8. A FORTIX Academy-t a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
 9. Kérjük, hogy az eseményre történő jelentkezését megelőzően ellenőrizze megadott adatait. A jelentkezés elküldését követően az  info@fortixacademy.hu email címen tudja jelezni az esetleges adatbeviteli hibákat. 
 10. A FORTIX Academy a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül írásban visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott email címre, amely tartalmazza a kiválasztott esemény adatait és az eseményre vonatkozó tájékoztatót. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Résztvevő bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a FORTIX Academy felé az info@fortixacademy.hu email címen.  A jelentkezést visszaigazolását követően vagy díjbekérő formájában – a jelentkezés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belüli, e-mail címre történtő kiküldéssel, valamint 8 napos fizetési határidővel rendelkezően -, vagy – ha a költségviselőnek nem áll módjában díjbekérőt fogadni, akkor – az esemény megvalósulását követően, a Résztvevő igényeihez igazodó fizetési határidővel rendelkező számla kerül kiállításra. 
 11. Ha a Résztvevő a visszaigazoló emailben írt fizetési határidőn belül a esemény(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a FORTIX Academy a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti és a Résztvevő által a jelen ÁSZF-fel egyidejűleg elfogadott lemondási feltételek szerint jár el. 

4. Jelentkezési és elállási feltételek: 

 1. Az eseményre történő regisztráció online módon történik. 
 2. Az online módon történő regisztráció egyben a szolgáltatásra (Eseményen történő részvételre) történő megrendelésnek minősül. 
 3. Társaságunk a jelentkezésről visszaigazolást küld a regisztrációt kezdeményező Fél számára, amellyel elfogadjuk a regisztráció során megadott személy jelentkezését, s így a regisztrációt kezdeményező Fél és Társaságunk között az esemény megtartására, s azon történő részvételre irányuló szerződés megköttetettnek tekintendő. 
 4. A regisztráció és a regisztráció visszaigazolása egyben fizetési kötelezettséget von maga után, ezért a visszaigazoló emailben tájékoztatjuk erről – díjbekérő formájában – a regisztrációt kezdeményező Felet. A díjbekérőt tartalmazó emailben megadjuk a számlaszámot, illetve a díjbekérő tartalmazza a részvételi díj megfizetésével kapcsolatos minden információt.  Végszámlát a díjbekérő teljesítése után vagy az esemény teljesítése után küldi ki a FORTIX Consulting Kft. Az átutalásban kérjük feltüntetni annak a személynek a nevét, aki az eseményen részt kíván venni, hogy a regisztrációt névhez tudjuk kötni. 
 5. A rendezvényen történő részvétel kapcsán a lemondás lehetőségét biztosítjuk az alábbi feltételek szerint. Amennyiben a regisztrációt kezdeményező Fél úgy dönt, hogy a rendezvényen saját maga mégsem kíván vagy nem tud részt venni, úgy az elállási szándékot legkésőbb a rendezvényt megelőző ötödik (5) munkanapon 12 óráig írásban jelezni kell számunkra az info@fortixacademy.hu email címre. Telefonon és szóban beérkező elállási nyilatkozatokat nem tudjuk elfogadni, ezért kérjük, hogy az elállási nyilatkozat megtétele határidőben, és írásos formában történjen. A fenti határidőben részünkre írásban eljuttatott elállási nyilatkozatokat elfogadottnak tekintjük, ebben az esetben az esemény részvételi díját visszautaljuk. A határidőn túli elállást nem áll módunkban elfogadni, s az esemény részvételi díját nem tudjuk visszautalni. 
 6. Tájékoztatjuk, hogy késedelmes teljesítés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatra és – gazdálkodó szervezetek által leadott megrendelések esetén – behajtási költségátalányra is jogosultak vagyunk. 

5. Felmondási, elállási feltételek: 

 1. A szerződést az eseményen részt vevő személy felmondhatja. A felmondást írásban kell közölni az info@fortixacademy.hu email címre küldött emailben. Az emailben küldött felmondás akkor minősül megérkezettnek, amikor az a FORTIX Academy számára elérhetővé válik. Megkezdett esemény felmondása esetén a FORTIX Academy az esemény időarányos díjazására jogosult.  
 2. A szerződést a FORTIX Academy azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Résztvevő fizetési kötelezettségét a FORTIX Academy felszólítása ellenére sem teljesíti. 
 3. A FORTIX Academy az esemény kezdő időpontját megelőző 24 órán belül történő felmondás esetén a részvételi díjat nem tudja visszautalni.  Az esemény kezdő időpontját megelőző 3 munkanappal történő felmondás esetén az esemény részvételi díjának 50%-a visszatartásra kerül. Az elállási feltételekről a FORTIX Academy külön is tájékoztatja a Résztvevőket, amelyet az eseményre történő jelentkezés részeként és feltételeként a Résztvevő elfogad. Az elállási feltételekről a 4. pont rendelkezik. 

6. Részvételi szabályzat: 

 1. A regisztrációval Ön–elfogadja az eseményen történő részvétel szabályait, amelyek az alábbiak. 
 2. Az eseményen érvényes regisztrációval rendelkező Résztvevők vehetnek részt.  
 3. Munkatársaink a beléptetés során kérni fogják a Résztvevőktől, hogy a Jelenléti ívet írják alá, mivel ez igazolja azt, hogy az adott személy a rendezvényen megjelent. A jelenléti ívet mindenki csak saját nevében írhatja alá. 
 4. A Résztevevők kötelesek a rendezvényen az általános magatartási normákat betartani, így különösen tartózkodniuk kell minden olyan magatartástól, amellyel az esemény eredményes megtartását gátolják, akadályozzák vagy másokban ellenérzést, felháborodást keltenek, kelthetnek. 
 5. A 3. bekezdésben rögzítetteken túlmenően kötelesek betartani az esemény kapcsán a Szervezők utasításait, amennyiben ezeknek a Résztvevő nem tesz eleget, úgy ezen pontok megsértéséből eredő kizárólagos felelősség a Résztvevőt terheli, továbbá az eseményt szervezők ill. a helyszínt biztosítók vagy a nevükben eljáró személyek jogosultak a belépést megtagadni vagy kezdeményezni a Résztvevőnek a rendezvény területéről történő eltávolítását. 
 6. Célunk, s ezért minden tőlünk elvárhatót megteszünk, hogy a rendezvény az előzetesen megadott tematika, felépítés alapján kerüljön megtartásra, azonban – mivel külső körülmények ezt befolyásolhatják – fenntartjuk annak a jogát, hogy ezen – előzetes értesítés nélkül – változtassunk. 
 7. A rendezvényt követően biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy azokhoz az Előadókhoz, akik az esemény végét követően is elérhetők a helyszínen, kérdéseket lehessen intézni, vagy amennyiben az Előadó erre módot biztosít, úgy még az előadáson is kérdést lehessen hozzájuk feltenni. Mivel a rendezvény tematikája adott és az időbeosztást tartani kívánjuk, kérjük, hogy kérdéseiket az előadás-sorozat végén tegyék fel, erre általában külön időszakot biztosítunk. 
 8. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az eseményen a rendezvényt szervezők által kép- és videofelvétel készítésére kerülhet sor, amelyen a Résztvevő felismerhető lehet. Azzal, hogy a Résztvevő az eseményen részt vesz, úgy kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a felvételeken akár felismerhető módon is látható legyen, s ezeket a felvételeket jogosultak vagyunk felhasználni a későbbiekben marketing-és reklám célokra. A Résztvevők az eseményen hang, fénykép-és videó-felvételt nem készíthetnek. 
 9. A rendezvényen átadott előadás-anyagokon, dokumentációkon stb. akár írásos akár elektronikus formában is készültek, a FORTIX Consulting Kft-nek ill. az Előadóknak a szerzői joga áll fenn, bármely formában történő felhasználáshoz a jogosultak előzetes és írásos hozzájárulása szükséges. 
 10. A részvételi szabályzat rendelkezésein túlmenően a Résztvevő ill. az eseményre történő regisztrációt leadó személy tudomásul veszi, hogy az Adatkezelésre vonatkozó Szabályzatot is el kell fogadni, mely az érvényes regisztrációnak feltétele egyben. 

7. Részvételi díj: 

 1. A kiválasztott esemény részvételi díja a honlapon kerül részletezésre. A kiválasztott képzési esemény díjaiban történő változtatás jogát a FORTIX Academy fenntartja. A feltüntetett díjak 2022. január 1-től érvényesek. 

Fizetés módja: 

 1. Banki átutalás a FORTIX Consulting Kft. bankszámlájára (CIB Bank, HUF: 10702332-69348431-51100005, EUR IBAN: HU58 10702332-69348431-50000005, USD IBAN: HU 37107023326934843150100002), a számla kiállításától számított 15munkanapos fizetési határidővel.  
 2. Az esetlegesen szükséges javító vagy pótvizsga díja: 30.000 Ft, fizetésének módja, ütemezése:  Banki átutalás a FORTIX Consulting Kft.  bankszámlájára (CIB Bank, HUF:10702332-69348431-51100005, EUR IBAN: HU58 10702332-69348431-50000005), a számla kiállításától számított 15 munkanapos fizetési határidővel. 
 3. A fent rögzített képzési eseményt illető díjon felül más jogcímen, további díj vagy költség nem kerül megállapításra. 
 4. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a FORTIX Academy fentiekben rögzített bankszámlájára megérkezik. 
 5. A részvételi díjról kiállított eredeti számlát a FORTIX Academy a Résztvevő kérésének megfelelően postai úton vagy e-mailben juttatja el a Résztvevő részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott megfelelő elérhetőségre. 

8. A képzési esemény ellenőrzésének, értékelésének módja: 

 1. Amennyiben a képzési esemény tudásfelmérővel zárul, annak megszervezésére a FORTIX Academy jogosult. 
 2. A tanúsítvány megszerzésének feltételei: Az eseményen való részvétel, valamint az eseményen történő részvételt követően a rendelkezésre bocsátott időkapu időpontjában történő vizsgafeladatok teljesítése legalább 60%-os eredménnyel.
 3. Tanúsítvány:  A képzési eseményt elvégző Résztvevő annak elvégzéséről, és sikeres teljesítéséről tanúsítványt kap, melynek feltétele a rendelkezésre bocsátott időkapu időpontjában történő tudásfelmérő teljesítése legalább 60%-os eredménnyel. 

9. Ügyfélszolgálat rendje, panaszkezelés: 

 1. A FORTIX Academy törekszik arra, hogy szolgáltatásait magas minőségben a Résztvevők lehető legnagyobb megelégedettsége mellett nyújtsa. Amennyiben a Résztvevőnek mégis panasza adódna a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a www.fortix.hu vagy a www.fortixacademy.hu weboldalakon letölthető „Panaszbejelentő űrlap” kitöltésével (https://static.fortix.hu/app/uploads/2022/03/Panaszbejelento-urlap.docx) és saját kezű aláírásával teheti meg, amelyet elektronikus levél formájában megküldhet az info@fortixacademy.hu  email címre, vagy postai úton küldött levélben adhatja fel a FORTIX Consulting Kft. nevére és jelen ÁSZF-ben is feltüntetett postai címére: 1114 Budapest, Magyari István utca 2. fszt. 4. 
 2. A FORTIX Academy a beérkezett panaszokat – amennyiben azok hiánypótlást nem igényelnek – 30 napon belül kivizsgálja és indokolással ellátott álláspontját megküldi a Résztvevőnek. 
 3. Amennyiben hiánypótlás keretében további adatok bekérése, és a 30 napos határidő hosszabbítása szükséges, a FORTIX Academy egy alkalommal a határidőt újabb 30 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a Résztvevőt a további adatok bekérésével egyidejűleg tájékoztatja. 
 4. Az írásbeli panaszokra a FORTIX Academy minden esetben írásban válaszol. 
 5. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatóság vagy bíróság eljárását is kezdeményezheti, amelyről részletesen a jelen ÁSZF Egyéb jogérvényesítés pontja rendelkezik. 
 6. Az ügyfélszolgálat elérhetősége az alábbi linkre kattintva https://www.fortix.hu/kapcsolat/ válik elérhetővé a Résztvevő által.  

10. Résztvevő jogai, kötelezettségei:

 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az eseményre hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal tud jelentkezni, amelynek határideje az esemény kezdő időpontját megelőző 5. munkanap.  
 2. Résztvevő vállalja, hogy aktívan közreműködik a képzési eseményen és az értékelési folyamatban, ennek érdekében az eseményt vezető utasításait betartja. 
 3. Résztvevő az eseményre történő jelentkezéssel elfogadja az esemény programtervét és kötelezettséget vállal arra, hogy indokolatlan késések, hiányzások nélkül részt vesz az eseményen. 
 4. A képzés alatt megengedett hiányzás az összes óraszám 20 %-a. Amennyiben a 20 %-os hiányzást a résztvevő túllépi, úgy a tanúsítvány átvételére nem jogosult. 
 5. Résztvevő az eseményen történő megjelenését minden alkalommal a jelenléti ív aláírásával dokumentálja. Online események esetében a jelenléti ívet és annak aláírását is online biztosítjuk. 
 6. Résztvevő vállalja, hogy jelen ÁSZF szerint fizetési kötelezettségeinek eleget tesz. 
 7. Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely az esemény többi Résztvevőjét, oktatóit, illetve FORTIX Academy jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az általa okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel. 
 8. A Résztvevő nem jogosult az esemény anyagait (ideértve a képzési esemény anyagok, azok adott részeit) átruházni, továbbadni, nem adhatja kölcsön, bérbe. A Résztvevő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. 
 9. Az eseményt (ideértve az online eseményt is) a FORTIX Academy engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Résztvevő eseményen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a FORTIX Academy az esemény részvételi díját nem téríti vissza. 
 10. Résztvevő köteles az esemény ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve a változásról való tudomásszerzésétől számított 3 munkanapon belül FORTIX Academy részére írásban bejelenti. 

11. FORTIX Academy jogai, kötelezettségei: 

 1. FORTIX Academy vállalja, hogy a Résztvevő által befizetett esemény tárgyi és személyi feltételeit biztosítja, az eseményt jó színvonalon lefolytatja. 
 2. A FORTIX Academy legkésőbb az esemény haladási ütemének megfelelően térítésmentesen bocsátja a Résztvevők rendelkezésre azokat az írásos anyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat, amelyek az esemény eredményes elvégzéséhez szükségesek. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok a FORTIX Academy szerzői jogával védettek.  
 3. A FORTIX Academy fenntartja a meghirdetett esemény feltételek (szervezés, lebonyolítás, lezárás) módosításának jogát. A feltételek módosításáról a Résztvevőket a FORTIX Academy tájékoztatja. 
 4. FORTIX Academy-nek jogában áll az eseményt törölni, amennyiben a Résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot – az esemény kezdőnapját megelőző 5. munkanapon – vagy ha az oktató az esemény megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A FORTIX Academy vállalja, hogy ilyen esetben a Résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti – telefonon – az esemény elmaradásáról, illetőleg felajánl egy újabb esemény időpontot. Amennyiben elfogadja a jelentkező az újabb esemény időpontját, annyiban a FORTIX Academy a korábban befizetett részvételi díj, illetőleg a jelentkezés átvitelét megoldja ezen esemény időpontjára. Amennyiben viszont nem fogadja el a jelentkező a korábban befizetett részvételi díj, jelentkezés átvitelét, annyiban pedig a FORTIX Academy maradéktalanul visszautalja a már megfizetett részvételi díjat az értesítés napjától számított 8 munkanapon belül. A telefonon egyeztetett információkról, megbeszélésről írásban is tájékoztatjuk a jelentkezőt. 
 5. A FORTIX Academy jogosult a Résztvevőt az eseményen való részvételből kizárni, amennyiben az általa tanúsított magatartása az eseményt, az oktatót vagy az esemény többi Résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az eseményt. 
 6. Az eseményről a jelen ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén az esemény díja nem jár vissza. 

12. Szerződésszegés következményei: 

 1. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti vagy megszegi a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségét, vagy nem tartja be az eseményt irányító munkatárs utasításait, a FORTIX Academy azonnali hatállyal, egyoldalúan kizárhatja a Résztvevőt az eseményből és azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondhatja az eseményre vonatkozó szerződést. Az ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén (pl.: a szerzői joggal védett művek jogosulatlan felhasználása esetén) a FORTIX Academy jogosult követelni kárai megtérítését.  
 2. Amennyiben a FORTIX Academy, neki felróható okból az eseményt nem indítja el vagy a megkezdett eseményt nem fejezi be, a már befizetett eseményt érintő díj mértékéig visszatérítési kötelezettség terheli. 

13. Elállás: 

 1. A fogyasztónak minősülő Résztvevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a jelentkezés visszaigazolásának a jelentkező által történő kézhezvételétől számítva 14 napon belül – de legkésőbb az esemény kezdő időpontját megelőző 24 óráig – jogosult indokolás nélkül elállási jogának gyakorlására. Ha a Résztvevő az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a FORTIX Academy-hoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére: postai cím: 1114 Budapest, Magyari István utca 2. fszt. 4. email cím: info@fortixacademy.hu 
 2. A fogyasztónak minősülő Résztvevő ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat mintát is. 
 3. A Résztvevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 
 4. Ha a fogyasztónak minősülő Résztvevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a FORTIX Academy visszatéríti a Résztvevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a FORTIX Academy az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Résztvevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Résztvevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

14. Kellékszavatosság: 

 1. A Résztvevő a FORTIX Academy hibás teljesítése esetén a FORTIX Academy-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerintA Résztvevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
 2. Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
 3. A Résztvevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Résztvevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a FORTIX Academy adott okot. 
 4. A Résztvevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Résztvevő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
 5. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Résztvevő 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 
 6. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Résztvevő igazolja, hogy a szolgáltatást a FORTIX Academy nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Résztvevő köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

15. Egyéb jogérvényesítés: 

 1. Amennyiben a FORTIX Academy és Résztvevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az FORTIX Academy-val való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Résztvevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a FORTIX Academy székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:
 2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
 3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,Országosan illetékes békéltető testületek listája: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  
 4. Bírósági eljárás kezdeményezése.
 5. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.  

16. Adatkezelés: 

 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az eseményen való részvételéhez a Felnőttképzési tv. alapján az adatkezelés kötelező. 
 2. A jelen ÁSZF-ben meghatározott adatait a FORTIX Academy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Tanács és Parlament 2016/679 rendelete, ún. általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásai szerint kezeli. 
 3. Az adatkezelés jogalapja: a FORTIX Academy, mint adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a Felnőttképzési tv.  alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). 
 4. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 
 5. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően a FORTIX Academy a Résztvevő személyes adatairól kizárólag az esemény megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt tájékoztatást. 
 6. A FORTIX Academy adatkezelésével kapcsolatos további rendelkezések az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók a www.fortix.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken, amely külön emailben is elküldésre kerül a Résztvevő részére. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás a fenti linken található Adatkezelési tájékoztatóval teljes.  

17. Elégedettség mérés: 

 1. A Résztvevő az eseményre történő jelentkezés alkalmával email címét megadta, az esemény befejezését követően elégedettségi kérdőív kitöltéséről szóló meghívó kerül számára kiküldésre, aminek megküldéséhez ezen ÁSZF-et aláírva kifejezetten hozzájárul. 

18. Állásgarancia és állástámogatás CyberCamp esetén

 1. A CyberCamp-et elvégző Résztvevő számára a FORTIX Academy szavatol azért, hogy a Résztvevő a sikeres végzést követően 6 hónapon belül legalább egy, a képzéssel összhangban álló pozícióra szóló ajánlattal rendelkezzen, az alábbi feltételek szerint:
  • a Résztvevő az első záróvizsgán legalább 90%-os eredményt ér
  • nyilatkozik arról, hogy az állásgaranciával élni kíván
  • a FORTIX Academy vagy partnerei által szervezett állásinterjúkon, frissített önéletrajz előzetes megküldésével és a szükséges kommunikáció fenntartásával részt vesz
  • Amennyiben a Résztvevő maradéktalanul eleget tesz a fenti követelményeknek és ennek ellenére sem kap legalább egy értékelhető állásajánlatot sem, úgy jogosult a képzési Esemény bruttó díjának 25%-ának megfelelő összeg visszatérítésére.
  • A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a FORTIX Academy vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló partnercég által felkínált pozíció el nem fogadása esetén az előző pont szerinti visszatérítésre nem jogosult.
 2. Minden olyan Résztvevő, aki a záróvizsgán legalább 60%-os eredményt ér el és igényt tart rá (ez utóbbiról az eredmény kézhezvételével egyidejűleg írásban nyilatkozik), az ehhez szükséges információkat továbbítjuk állásközvetítő partnereink felé.

19. Az eseménnyel kapcsolatos egyéb információk: 

 1. Az eseményt megelőző 3. munkanapon a FORTIX Academy létrehozza az esemény Teams csoportját és a jelentkezéskor megadott e-mail címre kiküldjük az eseményi napok szerinti MS Teams meghívókat, amelyekkel lehet csatlakozni. A meghívóban kérjük a Résztvevőket, hogy ellenőrizzék le, hogy az eseményi csoportban minden szükséges elemet elérnek, illetve annak hiányában jelezzék az oktatásszervezőnek a hiba okának felderítése céljából. Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a hozzáférés nem a FORTIX Academy hibájából hiúsul meg, úgy alternatív módokon igyekszünk lehetőséget biztosítani az esemény képzési anyagának a Résztvevőhöz történő eljuttatására, a FORTIX Academy és a Résztvevő közötti egyeztetéseknek megfelelően. 
 2. Az esemény előtti 2. munkanapon e-mail emlékeztető kerül kiküldésre az esemény megrendezéséről, illetve a csoportba történő belépés megtételéről, abban az esetben, ha a fenti időpontig a Résztvevő azt nem tette meg.  
 3. Az esemény napján felmerülő technikai hibákért, illetve az eseményhez való csatlakozás sikertelenségéért abban az esetben nem vállalunk felelősséget, ha a Résztvevő nem élt a számára biztosított bejelentkezés-ellenőrzés lehetőségével. 
 4. Az FORTIX Academy szervezésében megrendezésre kerülő eseményeken jelenléti ív vezetésével tudja a Résztvevő a részvételét igazolni. 
 5. Amennyiben a Résztvevő olyan FORTIX Academy által szervezett képzési eseményen vesz részt, amely saját szervezésű tudásméréssel zárul, abban az esetben az eseményt követő napon e-mailben kiküldésre kerül az eseménytől számított 4. munkanapon 8:00 – 23:45-ig rendelkezésre álló Tudásmérő űrlapra mutató link, melynek minimum 60 %-os sikeres kitöltése a feltétele az esemény elvégzésről szóló FORTIX Academy-s tanúsítvány megszerzéséhez. 
 6. Tudásmérő lezárását követő munkanapon az oktatásszervező írásban tájékoztatja a Résztvevőt az elért eredményéről, illetve arról, hogy a képzési eseménnyel kapcsolatos dokumentumok (FORTIX Academy-s tanúsítvány, FAR-ból generált tanúsítvány, Részvételi igazolás, Tanúsítvány átvétele igazolás) postai úton is megküldésre kerülnek. 
 7. Kontaktórás képzési események esetében a jelentkezés feldolgozása, visszaigazolása, a részvételi díjjal kapcsolatos dokumentumok kiállítása, az esemény megtartásáról / lemondásáról szóló tájékoztató megküldése, az esemény emlékeztető megküldése a korábban leírtak szerint történik, annak tartalma eltérhet. 
 8. A kontaktórás esemény megjelölt helyszínén, az esemény kezdőnapján az oktatásszervező fogadja és érkezteti a Résztvevőket és megnyitja az eseményt, illetve az esemény időtartama alatt gondoskodik az esetlegesen felmerülő igények teljesítéséről.  
 9. A képzési esemény zárónapján, amennyiben az a FORTIX Academy által szervezett tudásmérővel zárul, az oktató feladata a papíralapú tudásmérő teszt kitöltetése és kiértékelése. Az esemény zárásaként az oktatásszervező a Résztvevőktől a papír alapú Elégedettségmérő – és Marketing visszajelző dokumentumok kitöltését kéri. 
 10. A rendezvények és a képzési események szervezése kapcsán a FORTIX Consulting Kft. marketing tevékenységet végez, az eseménnyel kapcsolatosan az érdeklődő az ÁSZF aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a FORTIX Consulting Kft. ezzel kapcsolatos megkereséseket végezzen. 
 11. Az elért eredményről és az eseménnyel kapcsolatos dokumentumok megküldésének módjáról a fentiekben leírtak alapján tájékozódhat. 

20. Egyéb rendelkezések: 

 1. A FORTIX Academy megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a www.fortixacademy.hu weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A FORTIX Academy a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Résztvevők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon történő eseményre jelentkezés feltételezi a Résztvevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 
 2. A FORTIX Academy nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 
 3. A FORTIX Academy a jelentkezés fogadása után a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon visszaigazoló üzenetet küld a Résztvevő részére. A FORTIX Academy nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
 4. ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be; 
 5. a Résztvevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. 

21. Záró rendelkezések:  

 1. Jelen ÁSZF-ből származó esetleges jogviták elkerülésére Résztvevő és FORTIX Academy megegyeznek abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között – békés úton – rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szabályai szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.  
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  
 3. Amennyiben a FORTIX Academy a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a FORTIX Academy egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 
 4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a weboldalon történő eseményre jelentkezés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, az eseménnyel összefüggő feltételekkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény rendelkezései irányadók. 

A fenti ÁSZF-et, mint akaratommal mindenben egyezőt, magamra nézve kötelezően fogadom el, és aláírásommal nyilatkozom róla, hogy annak a tartalmát maradéktalanul megismertem. 

Budapest, 2023. június 1. 

Tanácsadás

FORTIX Consulting Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Magyari István utca 2.
Fsz. 4.

Iroda: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. 4. em. 1.
hello@fortix.hu

Dr. Simon Norbert
+36 30 255 7866
norbert.simon@fortix.hu

CyberCamp

Oktatásszervezés

TELEFON: +36 70 907 2689 vagy +36 70 303 2617
Munkanapokon 10:00-15:00

E-MAIL: webinfo@cybercamp.hu 

Hírlevél
Maradjunk kapcsolatban! Naprakész iparági hírek, izgalmas cikkek, hetente.
Az év Családbarát vállalata 2023Opten A MinősítésAz év Családbarát vállalata 2023Innovatív márka 2023
Fortix facebookFortix LinkedinFortix youtube
Copyright © FORTIX Consulting Kft.