Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk az honlap üzemeltetése és működtetése során gyűjtött adatok kezelése kapcsán tiszteletben tartja a weboldalt felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. Az adatokat annak célja szerint, rendeltetésszerűen és felelősségteljesen kezeljük.
A www.fortixacademy.hu weboldal üzemeltetője a FORTIX Consulting Kft.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

1. Az adatkezelő
Az adatkezelő neve: FORTIX Consulting Kft.
Az adatkezelő címe: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 49.
Az adatkezelő e-mail címe: info@fortix.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +3617814842
Az adatkezelő weboldala: www.fortix.hu

2. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és időtartama

2.1. Hírlevél feliratkozás esetén
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113035/2017.
Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

** Hozzájárulását az info@fortix.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva, vagy a fent említett levelezési címen postai úton bármikor visszavonhatja.
2.2. Rendezvényre / Képzésre történő regisztráció során
Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

3. Az adatokat megismerhetők köre
A jelentkezés/regisztráció során a képzésen/rendezvényen történő részvételhez megadott személyes adatokat kizárólagosan a FORTIX Consulting Kft. adminisztrációs és rendezvényszervező munkatársai kezelik. További adatkezelés csak a Felek erre irányuló kifejezett Megállapodása alapján lehetséges.

4. Automatikus döntéshozatal és profilalkotás
Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során nem alkalmazunk profilalkotást.

Hírlevélre történő fel- illetve leiratkozást a MailChimp hírlevél-szolgáltatón keresztül biztosítjuk, mely rendszer automatikusan kezeli a beérkező kérelmeket, ez esetben a szolgáltató adatfeldolgozói szerepben fog megjelenni (lásd.: Adattovábbítás)

5. Adattovábbítás

6. Integritás és bizalmas jelleg
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

7. Önt megillető jogok
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

8. Panasztétel és Jogorvoslat
Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán fenti elérhetőségeinken tehet panaszt, valamint, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu