+36 1 781 4842 info@fortix.hu

adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

 

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a honlap üzemeltetése és működtetése, valamint a fő tevékenysége, illetve a szakmai képzésekre történő jelentkezés és részvétel során gyűjtött adatok kezelése kapcsán tiszteletben tartja a weboldalt és szervezetünket felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. Az adatokat annak célja szerint, rendeltetésszerűen és felelősségteljesen kezeljük.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

 

1.   Adatkezelő

Az adatkezelő neve:                     FORTIX Consulting Kft.
Az adatkezelő címe:                     1126 Budapest, Orbánhegyi út 49.
Az adatkezelő e-mail címe:          info@fortix.hu
Az adatkezelő telefonszáma:       +36 1 781 4842
Az adatkezelő weboldala:             www.fortix.hu

 

2.   A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és időtartama

2.1   Hírlevél feliratkozás esetén

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113035/2017.
Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

2.2   Rendezvényre / Képzésre történő regisztráció során

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

2.3   Álláshirdetésre jelentkezés során

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Amennyiben jelentkező szeretné ha tovább megőriznénk pályázati anyagát, későbbiekben releváns munakör betöltése céljából, úgy levelünkre küldött válaszával, hozzájárulása alapján további 6 hónapig kezeljük adatait.

 

2.4   Névjegykártyák kezelése esetén

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján (névjegykártya átadásával):

2.5   Kapcsolatfelvétel esetén

Ügyfelek, üzleti partnerek, érdeklődők adatainak kezelése a honlapon közzétett elérhetőségeken történő megkeresés által:

2.6   Szerződések, ajánlatok kezelése esetén

Ügyfelek, üzleti partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése szolgáltatási szerződéskötés, ajánlatadás, számlázás esetén:

2.7   Cookie (sütik) alkalmazása során

Weboldalunkat felkereső személy adatai tekintetében:

2.8   Felnőttképzési jelentkezési lap/szerződések kezelése esetén

Felnőttképzési engedély száma: E-001743/2018
Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

2.9   Felnőttképzési statisztikai adatszolgáltatás (OSAP)

A képzéseinken résztvevő személy adatai tekintetében:

*Hozzájárulását bármikor visszavonatja vagy érvényesítheti jogait (lásd: Önt megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén.

 

3.   Az adatokat megismerhetők köre

A fent bemutatot adatkezelésekhez kapcsolódó személyes adatokat  kizárólagosan a FORTIX Consulting Kft. munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, a feladatok ellátásához szükséges ideig és mértékig.

További adatkezelés csak a Felek erre irányuló kifejezett Megállapodása alapján lehetséges.

 

4.   Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Hírlevélre történő fel- illetve leiratkozást a MailChimp szolgáltatón keresztül biztosítjuk, mely rendszer automatikusan kezeli a beérkező kérelmeket (fel, illetve leíratkozási kérelmek). A szolgáltató adatfeldolgozói szerepet tölt be. (lásd.: Adattovábbítás). 

A pályázók kiválasztásakor a betölteni kívánt munkakör alapján értékelést végzünk, hogy az ideális jelöltet kiválaszthassuk. Az Önéletrajzban közölt adatokat összehasonlítjuk a munkakörhöz kapcsolódó elvárásokkal, mely alapján irányíthatjuk munkaerő felvételi folyamatainkat. Az értékelési folyamat része a személyes interjú is.

 

5.   Adattovábbítás

 

5.1   ADATFELDOLGOZÓK

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

6.   Integritás és bizalmas jelleg

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

A szükséges biztonságot és magas rendelkezésre állást szerverünk modern szerverfarmon történő elhelyezése biztosítja. Az adatbiztonság fenntartása érdekében modern határvédelmi eszközöket és  technológiai eljárásokat alkalmazunk. Annak érdekében, hogy az adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá, minden esetben titkosított csatornát – VPN, többfaktoros hitelesítést – használunk.  

 

7.   szerzői JOGOK

A honlapon található valamennyi tartalmat – annak külön feltüntetése hiányában is – szerzői jog védi, minden jog fenntartva. A honlapon elérhetővé tett dokumentumok, adatok és információk kizárólag tájékoztatási céllal kerülnek közzétételre. A honlapon található tartalmak kizárólag személyes célokra használhatók, azok kereskedelmi célú felhasználása – ide nem értve a FORTIX tagjaival való üzleti célú kapcsolatfelvételt – nem megengedett. A honlapon közzétett tartalmak a FORTIX valamely tagjának előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem módosíthatók. A jelen pontban foglalt felhasználásokon kívüli célú felhasználásra a FORTIX hozzájárulására van szükség, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – a közzétett információk és adatok sokszorosítását, szövegek, szövegrészek és képanyagok részben vagy egészben való másolását, nyomtatását, közzétételét, terjesztését.

A honlapon található információk nem tekinthetők jogi vagy tanácsadási szolgáltatásnak. Bárminemű információ felhasználása előtt javasolt a FORTIX szakemberei véleményének kikérése.

8.   Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyünk vagy marketingcélú e-mail-üzeneteink időnként olyan hivatkozásokat is tartalmaznak, amelyek olyan külső felek webhelyeire mutatnak, amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzési lehetőséggel. Miután elhagyja webhelyünket, vagy kilép a marketingcélú e-mail-üzenetből, már nem vagyunk felelősek ezen külső felek webhelyének tartalmáért vagy az ezeken a webhelyeken megadott adatok védelméért és titkosságáért. Járjon el óvatosan, és tekintse meg a kérdéses webhely adatvédelmi nyilatkozatát vagy adatvédelmi irányelveit.

9.   ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

9.1   A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezettől arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.


9.2   A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a Szervezet módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.3   A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a Szervezettől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Szervezet abban az esetben utasítja el, ha a Szervezetet a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

9.4   A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szervezet zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

9.5   A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szervezet személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9.6   Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy az Adatvédelemmel kapcsolatban kérdése adódna, lépjen kapcsolatba velünk központi elérhetőségeinken.