+36 1 781 4842 info@fortix.hu

FORTIX Consulting Kft.

Munkánk során az ügyfelek komplex biztonságát helyezzük előtérbe, mivel hisszük, hogy a vállalatok sikerének egyik kulcseleme az információbiztonság és üzletmenet-folytonosság megfelelő stratégiai szintű kezelése.

üzletmenet-folytonosság

Business Continuity

Információbiztonság

Information Security

Adatvédelem - GDPR

Data Protection

irányítási rendszerek

Management Systems

k

üzletmenet-folytonosság, információ-biztonság

Az információbiztonság, üzletmenet-folytonosság kialakításának hatására javul a szervezet megítélése az ügyfeleinél, nő a vevők bizalma és nőhet a cégérték.

adatvédelem, adatvédelmi tisztviselő

A jól működő szervezetek létfontosságú jellemzője az adatok és információk kontrollált, egységes és hatékony kezelése, és annak a szervezet működésébe való illesztése.

tanúsítás, megfelelőség, tanácsadás

A FORTIX Consulting tanácsadói magas szakmai tudásuk által eredményesen készítik fel a szervezetet a minőségi- illetve információbiztonsági területet lefedő audit során.

irányítási rendszerek

A vállalat kedvezőbb pozícióba kerül azon versenytársaival szemben, akik folyamataikra nem alkalmaznak irányítási rendszereket.

tanácsadás szolgáltatásaink

Információbiztonság, üzletmenet-folytonosság

Az információbiztonság, üzletmenet-folytonosság kialakításának hatására javul a szervezet megítélése az ügyfeleinél, nő a vevők bizalma és nőhet a cégérték.

Üzletmenet-folytonosság

Az üzletmenet-folytonosság egy olyan tevékenység, mely a szervezet egészét fogja össze. Célja, hogy egy esetlegesen bekövetkező nem várt eseményt a vállalat fel tudja ismerni, hatását fel tudja mérni, a fenyegetések eredményes kezelésére válaszlépéseket tudjon kidolgozni. Mindezt annak érdekében, hogy a szervezet folyamatai a lehető legkisebb mértékben sérüljenek, az anyagi és reputációs veszteség minimális legyen.

Az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer egy olyan átfogó módszertan, melynek alkalmazásával a vállalat a kritikusnak ítélt folyamatait, szolgáltatásait, termékeit legalább az elfogadható szolgáltatási szinten képes nyújtani, még akkor is, ha egy nem várt esemény hatására azok erőforrásai kiesnek vagy meghibásodnak.

A szervezet haszonszempontjai

 • A CÉG felső vezetésének kialakul a rálátása a szervezet kritikus üzleti folyamataira, erőforrásaira és függőségeire úgy, ahogy korábban nem volt képes ezeket a tényezőket azonosítani.
 • Kialakul a váratlan helyzetekre való rutinszerű reagálás szervezeti képessége.
 • A BCMS proaktív és nem reaktív tevékenység, azaz a megelőzés sokkal olcsóbb, mint a bekövetkezett katasztrófából történő helyreállítás.
 • Csökken, illetőleg egy előre elhatározott határértéken belül tartható a váratlan üzleti kiesésből (disruptiv incidents) eredő üzleti hatások (elsősorban károk) mértéke.
 • Áttekinthető, világos felelősségek és hatáskörök, a váratlan kritikus helyzetekben nagyobb döntési sebesség.
 • Katasztrófa esetén a CÉG kritikus folyamatait az előre egyeztetett és elfogadott szinten folyamatosan képes szolgáltatni.
 • A munkavállalók üzletmenet-folytonossági tudatossága nő, a tevékenységek beépülnek a mindennapi „rutinokba”.

Az általunk megvalósítandó feladat céljai

 • Növekedjen a szolgáltatásnyújtás folyamatosságának biztonsága.
 • Váljon tudatosabbá a kijelölt szervezetben az üzletmenet-folytonossággal összefüggő tevékenység.
 • Működjenek az ISO 22301:2012 nemzetközi szabvány szerinti üzleti hatáselemzés, kockázatértékelés és üzletmenet-folytonossági tervek.
 • A szervezetben álljon rendelkezésre belső audit ellenőrzési lista mérföldkövenként az elvégzett tevékenységek ISO 22301:2012 nemzetközi szabványnak való megfelelés ellenőrzésére.
 • Növekedjen az üzletmenet-folytonosság tudatossága.
információbiztonság

Minden vállalat kulcsfontosságú adatok, információk birtokosa, melyek lehetnek az ügyfelek, partnerek bizalmas adatai, a termékekkel, szolgáltatásokkal, megrendelésekkel, belső folyamatokkal kapcsolatos információk. A cégek, vállalatok fennmaradása, megélhetése múlhat ezen adatok megfelelő kezelése, tárolása, ellenőrzése hiányában.

A cégek üzleti szempontból kritikus információi, informatikai rendszerei, valamint folyamatai biztonságának elősegítésére szolgál a nemzetközi ISO 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer tervezésére, kiépítésére és működtetésére adunk megoldást.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • Csökkennek az információbiztonsági kockázatok, nő a szolgáltatások biztonsága.
 • A szabályozott információbiztonsági folyamatok révén javul a szervezettség, hatékonyság.
 • Áttekinthető, világos felelősségek és hatáskörök, nagyobb döntési sebesség.
 • A munkavállalók információbiztonsági tudatossága nő, a tevékenységek beépülnek a mindennapi „rutinokba”.
 • Javul a szervezet megítélése az ügyfeleinél, nő a vevők bizalma és nőhet a cégérték.
 • Hatékonyabb felkészülés az ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi tanúsíttatásra.

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • Váljon tudatosabbá a szervezetben az információ-biztonsággal összefüggő tevékenység.
 • Az információs vagyon minden elemének figyelembe vétele a felmerülő kockázatokkal kapcsolatban.
 • A kockázatok kezelése az információbiztonság szabályozottságának felülvizsgálata és az infrastruktúrát érintő fejlesztések programjának végrehajtása által.
 • Növekedjen a szervezet által kezelt információk kezelésének biztonsága.
 • A dolgozók információbiztonsági tudatosságának növelése.
 • A követelmények és az információbiztonság terén elért eredmények megjelenése a belső kommunikációban.
 • Megfelelés az információbiztonsági követelményeknek a belső auditon.
Információbiztonsági felelős - ciso

Az informatikai biztonsági felelős a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért felelős, valamint elvégzi vagy irányítja a tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását valamint ellenőrzését.

Kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.
Az informatikai biztonsági felelős teljes embert és megfelelő fellépést, gyakorlatot kíván.

A FORTIX szakemberei sokéves tapasztalattal, magas szintű szakmai ismeretekkel áll partnerei rendelkezésére.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • Tanácsadó szakértőink folyamatos szakmai képzéseken és projekteken vesznek részt, ezért maradéktalanul megfelelnek az információbiztonságról szóló 2013. évi L. törvény szerinti elvárásoknak.
 • A FORTIX több éves, banki és nagyvállalati környezetben szerzett tapasztalattal rendelkezik kiszervezett szakmai feladatok ellátásában, ami hosszútávú garanciát jelent az elvárások magas színvonalú teljesítésére.
 • Biztosítjuk az Ibtv-ben meghatározott követelmények teljesülését a szervezet rendszeréhez kapcsolódó elektronikus információs rendszerének a tervezésében, fejlesztésében, létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és kockázatértékelésében, karbantartásában vagy javításában közreműködők biztonsággal összefüggő tevékenysége esetén.

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • Gondoskodni a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről, és fenntartásáról.
 • Irányítani a fentiek szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését.
 • Előkészíteni a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot.
 • Előkészíteni a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását.
 • Véleményezni az elektronikus információs rendszerek biztonsági szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.
 • Kapcsolatot tartani a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

GDPR – ADATVÉDELEM

A jól működő szervezetek létfontosságú jellemzője az adatok és információk kontrollált, egységes és hatékony kezelése, és annak a szervezet működésébe való illesztése.

GDPR

A működéshez szükséges adatok közül a személyes adatok kiemelt szerepet játszanak minden szervezet életében. Bár Magyarországon az Info tv. eddig is az EU viszonylatában élenjáró szigort írt elő a személyes adatok biztonságos kezelésére, a GDPR emeli a tétet – minden értelemben!

A GDPR követelményeinek teljesítése a szervezet számos szervezeti egysége számára jelent új vagy megváltozott feladatokat. A személyes adatokra vonatkozó megfelelést mindenfajta adathordozón biztosítani kell, a papíralapú adatkezelés és az elektronikus adatfeldolgozás területein egyaránt. A megkerülhetetlen felmérés és a megvalósítás idő- és erőforrásigényes és ez a közeli határidővel együtt nagy nyomás alá helyezi a különböző szervezeteket

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
A GDPR kapcsán az adatvédelmi intézkedések meghatározásakor alapvető szempont a költséghatékony kialalkítás, illeszkedés a szervezet struktúrájához, folyamataihoz, kockázat érzékenységéhez.

KERETRENDSZER
Az aktuális feladatokat célszerű egységes keretben meghatározni és elvégezni, a meglévő eredmények megőrzése, a működő folyamatokhoz való illeszkedés és hatékony végeredmény csak így biztosítható.

ADATKEZELÉS
Különös figyelmet igényel az érintettek adatigényléseinek teljesítése, az adattárolás, az elfeledtetéshez való jog biztosítása, az adatvédelmi incidensek bejelentése/tájékoztatás és az adat- továbbítás során a szabályok GDPR szerinti kialakítása és betartatása. Ugyancsak hangsúlyos, a szervezet projektmenedzsmentjét ill. fejlesztéseit meghatározó, az új követelményekhez illeszkedő szabályok és folyamatok kialakítása.

FELÜLVIZSGÁLAT
A beépített és alapértelmezett adatvédelem alapelvének megvalósítása érdekében, az adatok biztonságos tárolásának, feldolgozásának és továbbításának technikai feltételeit felül kell vizsgálni, az adatok teljes életciklusára vonatkozóan: azok gyűjtésétől, feldolgozásán át azok megfelelő törléséig – az egyes szolgáltatások és az ezeket támogató informatikai rendszerek teljes életciklusában.

SZEREPKÖRÖK
Általában a szervezet számos üzleti és támogató területe érintett az adatok megfelelő felhasználásának és védelmének megvalósításában, ezért fontos a szerepkörök és felelősségek GDPR szerinti igények alapján történő újragondolása, (pl. az adatvédelmi tisztviselő (DPO) szerepköre).

FELMÉRÉS
A GDPR által igényelt teljes nyilvántartás kialakítása során nem megkerülhető a jelenlegi állapot felmérése, a személyes adatok tárolási helyeinek, adatútjainak felmérése és revíziója.

TUDATOSSÁG
A szervezet minden érintett részében fontos a személyes adatok védelmével kapcsolatos, releváns ismeretek elmélyítése, hogy minden dolgozó megismerje és alkalmazza a rá vonatkozó szabályokat.

TESTRESZABÁS
A hatékony és naprakészen tartható nyilvántartás kialakítása és a felmérés során alkalmazott technikai eszközök kiválasztásánál is a szervezet adottságait és lehetőségeit kell figyelembe venni.

FELELŐSSÉG
A jogszabálynak megfelelő működés bizonyítása az adatkezelő feladata!

AKTUALIZÁLÁS
Mindig naprakész adatvédelmi nyilvántartással kell rendelkezni és a folyamatok végrehajtását egyértelműen dokumentálni kell.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

A szervezet adottságaihoz optimálisan illeszkedő személyes adatkezelés
Költséghatékonyan kialakított és működtethető adatvédelmi módszer
Független szakértői szemlélet
Logikus gyakorlatra alapozott, fenntartható kialakítás

adatvédelmi tisztviselő - dpo

A GDPR alapján adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölni a szervezetnek, ha:
• közhatalmi szerv vagy egyéb, közfeladatot ellátó szerv;
• olyan adatkezelési műveleteket folytat,amely az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé vagy;
• fő tevékenysége kapcsán nagy számban kezel különleges személyes (genetikai, biometrikus, egészségügyi, stb.) vagy bűnügyi adatot.

Az adatvédelmi tisztviselő felelős a szervezet valamennyi személyes adatokhoz kapcsolódó adatkezelési,-feldolgozási folyamatának figyelemmel kíséréséért,az e tevékenységekkel összefüggő tájékoztatásért és szakmai tanácsadásért, továbbá a hatósággal történő kapcsolattartásért.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

Tanácsadó szakértőink folyamatos szakmai képzéseken és projekteken vesznek részt, ezért maradéktalanul megfelelnek az adatvédelmi rendelet, valamint a hazai jogszabályokelvárásainak.

A FORTIX több éves, banki és nagyvállalati környezetben szerzett tapasztalattal rendelkezik kiszervezett szakmai feladatok ellátásában, ami hosszútávú, független szakértői garanciát jelent az elvárások magas színvonalú teljesítésére.

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • A szervezet tagállami jogszabályoknak és az adatvédelmi rendeletnek megfelelő működésének biztosítása, fenntartása
 • Folyamatok külső és belső követelményeknek megfelelő összehangolása
 • Szervezet adatvédelmi szabályzatának elkészítése
 • Adatvédelemmel összefüggő egyéb szabályzatok, szerződések véleményezése
 • Adatvédelemmel összefüggő nyilvántartások kialakítása, karbantartása
 • Munkavállalók adatvédelmi képzése, tudatosságának növelése
 • Részvétel és segítségnyújtás az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában
 • Kapcsolattartás és konzultáció a hatósággal

tanúsítás, megfelelőség, tanácsadás

számlázó rendszer zártsága

A törvényi kereteknek megfelelő folyamatos működéshez nem elegendő a tanúsítás egyszeri megszerzése, a komplex elvárások szerint a számlázó rendszer biztonsági szintjét folyamatosan a tanúsító által megállapított szinten kell tartani, ellenkező esetben a meglévő tanúsítás felfüggeszthető illetve visszavonható.

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

Gondoskodni a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről, és fenntartásáról.

Irányítani a fentiek szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését.

Előkészíteni a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot.

Előkészíteni a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását.

Véleményezni az elektronikus információs rendszerek biztonsági szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.

Kapcsolatot tartani a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

Bármely, a vállalat elektronikus információs rendszerét érintő 41/2015. BM rendeletben meghatározott biztonsági eseményről tájékoztatni az Ibtv.-ben meghatározott szervet.

Biztosítani az Ibtv-ben meghatározott követelmények teljesülését a vállalat elektronikus információs rendszerének a tervezésében, fejlesztésében, létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és kockázatértékelésében, karbantartásában vagy javításában közreműködők biztonsággal összefüggő tevékenysége esetén.


A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • A Vállalat elektronikus információs rendszereinek osztályba sorolása, az osztálynak megfelelő biztonsági követelmények megvalósítása és fenntartása a rendszer teljes életciklusában.
 • A Vállalat besorolása az elektronikus információs rendszerek védelmére való felkészültségük alapján biztonsági szintekbe, az előírt szint szerinti szempontok, követelmények teljesítése.
 • Informatikai biztonsági szabályzat kiadása.
 • Információbiztonsági készségek kialakítása, szinten tartása a vállalatnál.
 • Rendszeres biztonsági kockázatelemzés hatására a biztonsági események hatékony kezelése.
törvény szerinti megfelelés

Szolgáltatásaink között szerepel a megfelelés a 2013. évi L. törvény szerint kötelezett szervezetek számára, mivel társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelme.

Valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • Csökkennek az információbiztonsági kockázatok, nő a szolgáltatások biztonsága.
 • A szabályozott információbiztonsági folyamatok révén javul a szervezettség, hatékonyság.
 • Áttekinthető, világos felelősségek és hatáskörök, nagyobb döntési sebesség.
 • A munkavállalók információbiztonsági tudatossága nő, a tevékenységek beépülnek a mindennapi „rutinokba”.

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • A törvény által definiált szervezetek elektronikus információs rendszereiben tárolt, kezelt információk védelme.
 • A megelőzés és a tudatosságnövelés.
 • A biztonsági események bekövetkezése esetén a felmerült problémák tudatos kezelése.
audit, tanácsadás

Az audit egy külső, független szervezetáltal tartott dokumentált folyamat, mellyel egy rendszer működésének megfelelősége ellenőrizhető, a folyamatok dokumentumai, a feljegyzések, ténymegállapítások, és egyéb más információk átvizsgálásával.

A FORTIX Consulting tanácsadói magas szakmai tudásuk által eredményesen készítik fel a szervezetet a minőségi- illetve információbiztonsági területet lefedő audit során.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • Tanácsadóink által le lehet rövidíteni a bevezetés folyamatát és költséget takaríthat meg, mivel nem kell a szervezetből egy munkatársat erre a feladatra delegálni.
 • Könnyebben értelmezzük a szabvány előírásait, így megfelelően tudjuk azokat implementálni a vállalat folyamataira.
  Nagyobb tapasztalattal rendelkeznek szakembereink, mivel több rendszer kialakításában is részt vettek már.
 • Több szakterületen is dolgoztunk, így az egyes jó gyakorlatokat át tudjuk ültetni az adott vállalat működési környezetébe.
 • Tanácsadóink folyamatosan képzik magukat, így mindig naprakész ismeretekkel rendelkeznek a szabványokkal kapcsolatban.

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • Váljanak átláthatóvá és irányíthatóvá a szervezeten belül működő folyamatok.
 • Javuljon a vállalat sikeressége a vezetői célok folyamatos mérésével és hatékony beavatkozásokkal.
 • Váljon mérhetővé az ügyfelek elégedettsége.
 • Növekedjen a szervezet által kezelt információk, különösen az ügyfelekre vonatkozó információk kezelésének biztonsága.
 • Váljanak tudatosabbá a szervezetben az információbiztonsággal összefüggő tevékenységek.
 • A szervezet növelje a goodwilljét az ügyfelek szemében a magas információbiztonsági követelményeknek való folyamatos megfelelés által.
NIS irányelv szerinti megfelelés

Szolgáltatásaink között szerepel a megfelelés a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló, úgynevezett NIS irányelvben meghatározott digitális szolgáltatók számára. A NIS-irányelv jelentősen háttérbe szorult a GDPR-ral szemben, pedig a két szabályozás valójában kiegészíti egymást.

Napjainkban az Európai Uniós közös piac folyamatai túlnyomórészt a digitális szolgáltatókon keresztül bonyolódnak le. A digitális szolgáltatókat célzó egyre szofisztikáltabb kibertámadások súlyos gazdasági és társadalmi hatásokat idéznek elő. Az Európai Unió célja, hogy közösen meghatározott szabályokkal megteremtse a tagállamok egységes kiberbiztonsági szintjét.

A digitális szolgáltatók (hazai jogszabályi környezetben: bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó szereplők) körébe tartoznak az online piacterek, online keresőszolgáltatók és a felhőszolgáltatók, amelyek nem minősülnek a mikro- és kisvállalkozásoknak.

A bejelentésre-köteles szolgáltatást nyújtó szereplők kötelezettségei:

 • Elektronikus regisztráció a hatóságnál (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat). Határidő lejárt (2018. augusztus 8.).
 • Megfelelő intézkedések bevezetése a biztonsági események megelőzése, hatásának csökkentése és kezelése érdekében.
 • Gondoskodás a biztonsági elemek megfelelőségét igazoló dokumentumok rendelkezésre állásáról.
 • Biztonsági események bejelentése.

A NIS-irányelv másodlagos célja a kockázatkezelés kultúrájának előmozdítása. A megfelelő védelmi intézkedések bevezetéséhez elengedhetetlen a kockázatelemzés, amelyben meghatározásra kerülnek a digitális szolgáltatást nyújtó rendszereket fenyegető veszélyek és azok csökkentésére szolgáló intézkedési tervek.

A felsorolt kötelezettségek elmulasztása bírságot és hatósági ellenőrzést von maga után.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • Az EU irányelveknek és a vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelő egységes a szervezet működésébe integrált védelmi rendszer kialakítása.
 • Csökkennek az információbiztonsági kockázatok, nő a szolgáltatások biztonsága.
 • A szabályozott információbiztonsági folyamatok révén javul a szervezettség, hatékonyság.
 • Áttekinthető, világos felelősségek és hatáskörök, hatékony döntéshozatal incidensek esetén is.

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • A törvény által definiált szervezetek elektronikus információs rendszereiben tárolt, kezelt információk védelmének strukturált felmérése és kialakítása.
 • Nemzetközileg elfogadott szabványok és előírások szerinti megoldások alkalmazása.
 • megelőzés és a tudatosságnövelés.
tűz- és munkavédelmi szaktanácsadás

A munkavédelem és a tűzvédelem követelményeinek való megfelelés minden vállalkozásnak törvényi kötelezettsége, a szaktevékenységnek minősített feladatok ellátását pedig megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti. A Fortix Consulting Kft. munkatársai a jogszabályokban deklarált, alábbi feladatok magas színvonalú végrehajtásával járulnak hozzá a vállalkozások munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos megfelelőségéhez:

 • Munkavédelemmel kapcsolatos megelőzési stratégia készítése
 • Munkahelyi kockázatértékelés és intézkedési terv elkészítése
 • Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat elkészítése
 • Egyéni védőeszköz juttatás rendjének elkészítése
 • Tűzriadó és mentési tervek készítése
 • Közreműködés a kollektív és egyéni védőeszköz kiválasztásában, beszerzésében, bevezetésében
 • Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtartása
 • Munkabalesetek vizsgálata
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének készítése, kapcsolattartás és együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval
 • A szükséges biztonságtechnikai felülvizsgálatok, karbantartások szervezése, szakmai felügyelete
 • Rendszeres ellenőrzések elvégzése
 • Képviselet hatósági eljárásokon
 • Munka és tűzvédelemmel kapcsolatos beszerzések lebonyolítása, közreműködés szolgáltatások megrendeléseinek előkészítésben
 • Munkavédelmi üzembe helyezési eljárások lebonyolítása
 • Tűzvédelmi szempontú műszaki beruházások előkészítése, részvétel a szolgáltató kiválasztásában, a beruházás műszaki felügyelete, az átadás lebonyolítása (tűzjelző és tűzoltó rendszerek, hő és füstelvezető rendszerek, tűzgátló nyílászárók stb.)

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • Megfelelőség a vonatkozó jogszabályok elvárásainak.
 • A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok kialakítása és betartása révén a munkavállalók és a szolgáltatás biztonságának fokozása, amelynek következtében csökkenthető a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések miatti kieső napok száma, a táppénzből, a kártérítésből és a termeléskiesésből származó veszteségek, nő a munkavállalói elégedettség, csökkenthető a fluktuáció, nagymértékben javítható a működésfolytonosság.

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • Feladatainkat a vállalkozás munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos céljaival összhangban látjuk el, kizárólag az adott vállalkozás sajátosságaira jellemző megoldások implementálásával.
 • Olyan, megelőzés központú intézkedési javaslatokat dolgozunk ki, amelyek javítják a vállalat működését a munkavédelemre és tűzvédelemre fordított költségek optimalizálásával.
 • Az egymással sokszor szorosan össze nem függő és elszórtan jelentkező feladatok integrált szemléletben történő kezelésével hozzájárulunk a megfelelőség hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához.

irányítási rendszerek

A vállalat kedvezőbb pozícióba kerül azon versenytársaival szemben, akik folyamataikra nem alkalmaznak irányítási rendszereket.

minőségirányítási rendszer iso9001

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer olyan követelményeket fogalmaz meg, melyek teljesítése egy vállalat eredményes, sikeres működéséhez szükséges, hogy képes legyen folyamatosan olyan terméket szállítani vagy szolgáltatást nyújtani, amely megfelel a vevők követelményeinek, illetve az alkalmazható jogszabályi környezetnek.

Ez a nemzetközi standard minden szervezetre alkalmazható, méretétől, típusától függetlenül, keretet biztosít az üzleti folyamatok rendszerszemléletű irányításához annak érdekében, hogy a vállalat sikeresen működjön és növelje a vevői elégedettséget.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • A vállalat folyamatai átláthatóvá, ellenőrizhetővé válnak, ezáltal egyszerűsödnek, működése folyamatosan ellenőrzött
 • Gazdaságosabb, vevőorientált működés, hatékonyabb termelés, szolgáltatás, a vevői elégedettség növelése
 • Folyamatos információáramlás és visszacsatolás a vezetőség részére
 • Pontosan körülhatároltak lesznek a feladat – és hatáskörök, a szervezet átláthatóvá válik
 • A munkatársak motiváltabbak a működés irányításába történő bevonással
 • A vállalat kedvezőbb pozícióba kerül azon versenytársaival szemben, akik folyamataikra nem alkalmaznak minőségirányítási rendszert
 • Új piaci lehetőségek – hazai illetve nemzetközi – nyílhatnak meg a vállalat számára a nemzetközi standardnak köszönhetően
 • A vállalat indulhat közbeszerzéses tendereken, pályázatokon, hiszen ezeknél sok esetben előfeltétel a tanúsítvány megléte

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • A vállalat működési folyamatainak feltérképezése
 • A minőségirányítási rendszer ellenőrzése és fejlesztése,
 • A szervezeti egységek működésének ellenőrzése,
 • A szabvány által megkövetelt dokumentumok elkészítése
 • A minőségirányítási rendszer bevezetése, a minőségirányítási vezető munkájának hatékony támogatása
 • Munkatársak oktatása, tudatosítása a minőségirányítási ismeretekre
KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ISO14001

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) egy olyan követelményrendszer, melynek bevezetésével, betartásával és folyamatos fejlesztésével a szervezet hozzájárulhat a környezet megóvásához, ökológiai lábnyomának csökkentéséhez. Keretet biztosít ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsen a környezet és a gazdaság szereplői között azáltal, hogy a rendszert működtető szervezetek gondolkodásában a környezetet helyezi a középpontba.

A SZERVEZET HASZONSZEMPONTJAI

 • A szervezet elkötelezetté válik a környezetével kapcsolatban, tudatossá válik erőforrásai felhasználásában, az áltata okozott környezeti károk csökkentésében
 • Felelősségvállalásával kitűnhet versenytársai közül, vevői felé bizonyíthatja elkötelezettségét a környezettudatos gondolkodásáról
 • Hatékonyabban használja fel erőforrásait, alternatív megoldásokat használva pedig pénzügyi előnyre tehet szert
 • Folyamatos információáramlás és visszacsatolás a vezetőség részére
 • Javul a szervezet társadalmi megítélése
 • Közbeszerzéses és egyéb pályázatokon sokszor alapfeltétel az ISO 14001 tanúsítvány megléte

AZ ÁLTALUNK MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT CÉLJAI

 • Azonosítani a vállalkozás munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos céljait.
 • Az érdekelt felek bevonásával megállapítani a vállalkozás jelenleg alkalmazott egészségi és biztonsági intézkedéseinek hatékonyságát, megfelelőségét, összhangját a szervezeti célokkal.
 • Megállapítani és elvégezni a szabvány implementáláshoz szükséges intézkedéseket.
 • A vállalati folyamatok és rendszerek EHS szempontú felülvizsgálatával olyan jól átgondolt fejlesztési megoldásokat ajánlani, amelyek javítják a vállalat működését a munkahelyi egészségre és biztonságra fordított költségek optimalizálásával, továbbá hosszú távon segítik elő a megfelelőség fenntartását.
MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ISO45001

A munkáltató felelős a munkavállalók egészségének biztosításáért, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények kialakításáért és folyamatos fenntartásáért.

A szabvány alkalmazása eredményesen és átláthatóan segíti elő a munkavédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben deklarált kötelezettségeknek való megfelelést, hozzájárul a szervezet működési céljainak hatékonyabb eléréséhez.

A szervezet haszonszempontjai

 • Megfelelőség a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó jogszabályok elvárásainak.
 • A munkáltató a célok és felelősségi körök kijelölésével, a feladatok dokumentálásával átláthatóvá és az érintett felek számára igazolhatóvá tegye intézkedéseit a munkavállalók biztonságának tekintetében.
 • A munkavállalók biztonságérzetének emelkedésével növelni a munkavállalói elégedettséget, csökkenteni a fluktuációt.
 • A balesetek és foglalkozási megbetegedések csökkentésével hatékonyságnövekedés elérése.
 • Költségoptimalizáció a folyamatok EHS szemléletű újraszabásával.
 • Növelni az ügyfelek vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokba vetett bizalmát, elősegíteni új üzleti lehetőségek kiaknázását.
 • Átláthatóvá tenni a vállalkozás munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos erőfeszítéseit a munkavállalók, az ellenőrző hatóság és a társadalom számára.

Az általunk megvalósítandó feladat céljai

 • Azonosítani a vállalkozás munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos céljait.
 • Az érdekelt felek bevonásával megállapítani a vállalkozás jelenleg alkalmazott egészségi és biztonsági intézkedéseinek hatékonyságát, megfelelőségét, összhangját a szervezeti célokkal.
 • Megállapítani és elvégezni a szabvány implementáláshoz szükséges intézkedéseket.
 • A vállalati folyamatok és rendszerek EHS szempontú felülvizsgálatával olyan jól átgondolt fejlesztési megoldásokat ajánlani, amelyek javítják a vállalat működését a munkahelyi egészségre és biztonságra fordított költségek optimalizálásával, továbbá hosszú távon segítik elő a megfelelőség.

küldetésünk

A FORTIX elkötelezett, hogy a cégek, vállalatok fontos adataikat, bizalmas dokumentációjukat, információikat maximális biztonságban tudhassák, illetve a szervezet üzletmenet-folytonossága minden körülmények között zavartalan legyen.

Get Started

PROJEKTJEINK SIKERE A TAPASZTALATUNKBAN REJLIK

Hozzáértésünket és szakmai tapasztalatunkat az elmúlt évek során felhalmozott, rendkívül széles skálán mozgó szakmai környezetben megszerzett tudásunk alapozza meg, amelynek záloga az ügyfelek maximális kiszolgálása, a kreatív és piacképes ötletek implementálása, az iparági elvárásoknak megfelelő megjelenés.

Cégünk szakemberei szerteágazó tudással rendelkeznek, így ügyfeleink számára minden esetben a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtják az információbiztonság, üzletmenet-folytonosság és az adatvédelem területén.

Referenciák