fbpx
+36 1 781 4842 info@fortix.hu

általános szerződési feltételek

FORTIX Academy képzések
Bevezető rendelkezések
 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy szerződés) a FORTIX Academy által szervezett, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési tv.) alapján bejelentés köteles képzésekre történő jelentkezés során jön létre a FORTIX Academy és a képzésre jelentkezők (a továbbiakban: Résztvevő), együttesen: Felek között.
 2. Az ÁSZF a Résztvevő képzésre történő jelentkezését, a képzésen való részvételének feltételeit, a képzés díjának megfizetését szabályozza. Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések betartása minden Résztvevő számára kötelező.
 3. Az ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre , nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
 4. Az ÁSZF hatálya a Felnőttképzési tv. alapján, a Résztvevő és a FORTIX Academy között létrejött jogviszonyokra terjed ki.
 5. Az ÁSZF a képzésre történő jelentkezés FORTIX Academy által történő visszaigazolásakor jön létre a Résztvevő és a FORTIX Academy között. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a FORTIX Academy a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz meg.
 6. Jelen ÁSZF a FORTIX Academy Résztvevői számára folyamatosan elérhető fortixacademy.hu oldalon.
 7. A képzések szervezése és lebonyolítása során alkalmazott nyelv: magyar.
 8. A képzések szervezésével, tematikájával, jelentkezési eljárásával, a képzések lebonyolításával és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal.

  A FORTIX Academy, mint felnőttképző adatai

Neve: FORTIX Consulting Kft. – FORTIX Academy

Székhelye: 1114 Budapest, Magyari István utca 2. fszt. 4.

Postai címe: 1114 Budapest, Magyari István utca 2. fszt. 4.

Cégjegyzékszáma: 01-09-206858

Bejegyző hatóság (bíróság) neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselők neve: Rónaszéki Péter ügyvezető, Farkas Imre cégvezető

Adószáma: 23481662-2-43

Közösségi adószáma: HU23481662

Képzésekkel kapcsolatos kapcsolattartás:

Kapcsolattartó: Vas Eszter

Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fortixacademy.hu

Alapvető rendelkezések
 1. Jelen ÁSZF a képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a FORTIX Academy és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Felnőttképzési tv. rendelkezéseire, amelyek külön kikötés hiányában is irányadók.
 3. Jelen ÁSZF 2020. december 1. napján lép hatályba és visszavonásáig hatályban marad.
 4. FORTIX Academy kijelenti, a Résztvevő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a FORTIX Academy és a Résztvevő között, abban az esetben a Felek elfogadják az email üzenetet írásbelinek. Felek e rendelkezést arra való tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az email útján történő levelezés.
 5. A FORTIX Academy jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítások a jelen ÁSZF elhelyezésével azonos helyen, a fortixacademy.hu oldalon kerülnek közzétételre.
 6. A jelen ÁSZF-től eltérő, vagy azt kiegészítő megállapodások csak akkor hatályosak, ha azt a FORTIX Academy írásban elfogadta és megerősítette. A FORTIX Academy által így elfogadott eltérés, vagy kiegészítés kizárólag az adott Résztvevő vonatkozásában alkalmazható.
 7. A FORTIX Academy fenntartja a jogot arra, hogy eltérő képzési feltételek esetén a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket tartalmazó egyedi szerződést kössön.
 8. A FORTIX Academy-vel kapcsolatos szerzői jogi rendelkezéseket a Jogi nyilatkozat (https://www.fortix.hu/jogi-nyilatkozat/ ) tartalmazza.
 9. A FORTIX Academy adatkezelési tevékenységét az Adatkezelési Tájékoztató (https://www.fortix.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ) tartalmazza részletesen.
Képzésre történő jelentkezés
 1. A www.fortixacademy.hu oldalon keresztül a képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.
 2. A Résztvevő a www.fortixacademy.hu oldalon meghirdetett képzésekkel kapcsolatos részletes információkat a „Bővebben” gombra kattintva érheti el. Amennyiben bármely képzéssel kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@fortixacademy.hu e-mail címen.
 3. A Résztvevő a „Jelentkezem a képzésre” gombra kattintás után éri el az adott képzésnél elhelyezett Jelentkezési lapot, amelynek kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Résztvevőnek ki kell választania a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia az adatait. A Résztvevő a „Küldés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a „Küldés” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 4. A FORTIX Academy képzéseire történő jelentkezés részeként és feltételeként a Résztvevő elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót és a jelen ÁSZF-et, amely nyomtatható és tárolható formában a Résztvevő rendelkezésére áll. A Résztvevő ún. chechkbox segítségével nyilatkozik arról, hogy egyetért ezek tartalmával.
 5. A Résztvevő által kiválasztott képzésre történő jelentkezéskor az alábbi adatok kitöltése szükséges:
 • A kiválasztott képzés
 • Oktatási azonosítója
 • Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
 • Viselt neve
 • Születési neve
 • Anyja neve
 • Születési helye
 • Születési ideje
 • Születési éve
 • E-mail címe
 • Telefonszáma
 • Számlázáshoz szükséges adatok (Költségviselő neve, székhelyének címe, postacíme (ha eltér), cég esetén annak adószáma)
 1. A Résztvevő a képzésre történő jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A képzésre történő jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a jelentkezés semmisnek tekinthető. A FORTIX Academy kizárja felelősségét, amennyiben a Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 2. A FORTIX Academy-t a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 3. Kérjük, hogy a képzésre történő jelentkezését megelőzően ellenőrizze megadott adatait. A jelentkezés elküldését követően az info@fortixacademy.hu email címen tudja jelezni az esetleges adatbeviteli hibákat.
 4. A FORTIX Academy a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott email címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Résztvevő bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a FORTIX Academy felé az info@fortixacademy.hu email címen. A Résztvevőnek a képzés(ek) részvételi díját a visszaigazoló emailben írt határidőn belül kell megfizetnie az emailben található számlaszámra történő átutalással.
 5. Ha a Résztvevő a visszaigazoló emailben írt fizetési határidőn belül a képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a FORTIX Academy a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti és a Résztvevő által a jelen ÁSZF-fel egyidejűleg elfogadott lemondási feltételek szerint jár el.
Részvételi díj

A kiválasztott képzés részvételi díja az alábbiakban kerül részletezésre. A képzési díjakban történő változtatás jogát a FORTIX Academy fenntartja. Jelen díjak 2021. január 1-től érvényesek.

Üzletmenet-folytonossági felelős alapképzés – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Üzletmenet-folytonossági menedzser – 210.000 Ft+ÁFA/fő

Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer ISO22301 – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Üzletmenet-folytonossági belső auditor – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Válságkezelés és kríziskommunikáció – 99.000 Ft+ÁFA/fő

Információbiztonsági irányítási rendszer ISO27001 – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Információbiztonsági belső auditor – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Általános információbiztonság – 99.000 Ft+ÁFA/fő

Általános IT (informatikai) biztonság – 160.000 Ft+ÁFA/fő

IT (informatikai) biztonsági belső ellenőr – 160.000 Ft+ÁFA/fő

CLOUD – Felhőalapú rendszerek biztonsága – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Adatvédelmi tisztviselő – DPO – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Általános GDPR felkészítő – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Minőségirányítási rendszer ISO9001 – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Környezetközpontú irányítási rendszer ISO14001 – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság ISO45001 – 160.000 Ft+ÁFA/fő

Fizetés módja

Banki átutalás a FORTIX Consulting Kft. bankszámlájára (CIB Bank, 10702332-69348431-51100005), a számla kiállításától számított 15 napos fizetési határidővel.

Az esetlegesen szükséges javító vagy pótvizsga díja: 30.000 Ft, fizetésének módja, ütemezése:

Banki átutalás a FORTIX Consulting Kft.  bankszámlájára (CIB Bank, 10702332-69348431-51100005), a számla kiállításától számított 15 napos fizetési határidővel.

A fent rögzített képzési díjon felül más jogcímen további díj vagy költség nem kerül megállapításra.

A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a FORTIX Academy fentiekben rögzített bankszámlájára megérkezik.

A részvételi díjról kiállított eredeti számlát a FORTIX Academy postai úton juttatja el a Résztvevő részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott megfelelő elérhetőségre.

A képzés ellenőrzésének, értékelésének módja

Amennyiben a képzés vizsgával / tudásfelmérővel zárul, annak megszervezésére a FORTIX Academy jogosult.

 1. A vizsgára bocsátás feltételei

A képzésen való részvétel, valamint a rendelkezésre bocsátott időkapu időpontjában történő vizsgafeladatok teljesítése legalább 60%-os eredménnyel.

 1. Tanúsítvány

A képzést elvégző Résztvevő a képzés elvégzéséről és a sikeres vizsgáról szóló tanúsítványt kap, melynek feltétele a szerződésben rögzített fizetési kötelezettség határidőben történő teljesítése.

 1. Felmondás, lemondási feltételek

A szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondást írásban kell közölni a info@fortixacademy.hu email címre küldött emailben. Az emailben küldött felmondás akkor minősül megérkezettnek, amikor az a FORTIX Academy számára elérhetővé válik. Megkezdett képzés felmondása esetén a FORTIX Academy a képzés időarányos díjazására jogosult.

A szerződést a FORTIX Academy azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Résztvevő fizetési kötelezettségét a FORTIX Academy felszólítása ellenére sem teljesíti.

A FORTIX Academy a képzés kezdő időpontját megelőző 24 órán belül történő felmondás esetén a képzési díjat nem tudja visszautalni.  A képzés kezdő időpontját megelőző 3 munkanappal történő felmondás esetén a képzési díj 50% visszatartásra kerül. A lemondási feltételekről a FORTIX Academy külön is tájékoztatja a Résztvevőket, amelyet a képzésre történő jelentkezés részeként és feltételeként a Résztvevő elfogad.

 1. Panaszkezelés

A FORTIX Academy törekszik arra, hogy szolgáltatásit magas minőségben a Résztvevők lehető legnagyobb megelégedettsége mellett nyújtsa. Amennyiben a Résztvevőnek mégis panasza adódna a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát elektronikus levél formájában megküldheti az info@fortixacademy.hu  email címre, vagy postai úton küldött levélben adhatja fel a FORTIX Consulting Kft. nevére és jelen ÁSZF-ben is feltüntetett postai címére: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. LOFFICE Budapest.

A FORTIX Academy a beérkezett panaszokat – amennyiben azok hiánypótlást nem igényelnek – 30 napon belül kivizsgálja és indokolással ellátott álláspontját megküldi a Résztvevőnek.

Amennyiben hiánypótlás keretében további adatok bekérésre és a 30 napos határidő hosszabbítása szükséges, a FORTIX Academy egy alkalommal a határidőt újabb 30 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a Résztvevőt a további adatok bekérésével egyidejűleg tájékoztatja.

Az írásbeli panaszokra a FORTIX Academy minden esetben írásban válaszol, kivéve, ha a Résztevő erre – igazolhatóan – nem tart igényt.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatóság vagy bíróság eljárását is kezdeményezheti, amelyről részletesen a jelen ÁSZF Egyéb jogérvényesítés pontja rendelkezik.

Résztvevő jogai, kötelezettségei
 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésre hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal tud jelentkezni, amelynek határideje a képzés kezdő időpontját megelőző 3. nap.
 • Résztvevő vállalja, hogy aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, ennek érdekében a képzést vezető utasításait betartja.
 • Résztvevő a képzésre történő jelentkezéssel elfogadja a képzés ütemtervét és kötelezettséget vállal arra, hogy indokolatlan késések, hiányzások nélkül részt vesz a képzésen.
 • Résztvevő a képzésen történő megjelenését minden képzési alkalommal a jelenléti ív aláírásával dokumentálja. Online képzések esetében a jelenléti ívet és annak aláírását is online biztosítjuk.
 • Résztvevő vállalja, hogy jelen ÁSZF szerint fizetési kötelezettségeinek eleget tesz.
 • Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve FORTIX Academy jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az általa okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
 • A Résztvevő nem jogosult a képzés anyagait átruházni, továbbadni, nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Résztvevő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
 • A képzést a FORTIX Academy engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Résztvevő képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a FORTIX Academy a képzés részvételi díját nem téríti vissza.
 • Résztvevő köteles a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve a változásról való tudomásszerzésétől számított 3 munkanapon belül FORTIX Academy részére írásban bejelenti.
FORTIX Academy jogai, kötelezettségei
 • FORTIX Academy vállalja, hogy a Résztvevő által befizetett képzés tárgyi és személyi feltételeit biztosítja, a képzést jó színvonalon lefolytatja.
 • A FORTIX Academy legkésőbb a képzés haladási ütemének megfelelően térítésmentesen bocsátja a Résztvevők rendelkezésre azokat az írásos anyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat, melyeket a képzési program tartalmaz, és amelyek a képzés eredményes elvégzéséhez szükségesek.
 • A FORTIX Academy fenntartja a meghirdetett képzési feltételek (szervezés, lebonyolítás, lezárás) módosításának jogát. A feltételek módosításáról a Résztvevőket a FORTIX Academy tájékoztatja.
 • FORTIX Academy-nek jogában áll a képzést törölni, amennyiben a Résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A FORTIX Academy vállalja, hogy ilyen esetben a Résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés elmaradásáról és a Résztvevők által megfizetett részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
 • A FORTIX Academy jogosult a Résztvevőt a képzésben való részvételből kizárni, amennyiben az általa tanúsított magatartása a képzést, az oktatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a képzést.
 • A képzésből a jelen ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a képzés díja nem jár vissza.
Szerződésszegés következményei

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségét, vagy nem tartja be a képzést irányító munkatárs utasításait, a FORTIX Academy azonnali hatállyal, egyoldalúan kizárhatja a Résztvevőt a képzésből.

Amennyiben a FORTIX Academy, neki felróható okból a képzést nem indítja el vagy a megkezdett képzést nem fejezi be, a már befizetett képzési díj mértékéig visszatérítési kötelezettség terheli.

Kellékszavatosság

A Résztvevő a FORTIX Academy hibás teljesítése esetén a FORTIX Academy-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Résztvevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Résztvevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Résztvevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a FORTIX Academy adott okot.

A Résztvevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Résztvevő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Résztvevő 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Résztvevő igazolja, hogy a szolgáltatást a FORTIX Academy nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Résztvevő köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Elállás

A fogyasztónak minősülő Résztvevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállási jogának gyakorlására. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Résztvevő az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a FORTIX Academy-hoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím: 1056 Budapest, Salétrom utca 4.

email cím: info@fortixacademy.hu

A fogyasztónak minősülő Résztvevő ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat mintát is.

A Résztvevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a fogyasztónak minősülő Résztvevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a FORTIX Academy visszatéríti a Résztvevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a FORTIX Academy az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Résztvevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Résztvevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Egyéb jogérvényesítés

Amennyiben a FORTIX Academy és Résztvevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az FORTIX Academy-val való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Résztvevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a FORTIX Academy székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,
 • Országosan illetékes békéltető testületek listája: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Adatkezelés
 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen való részvételéhez a Felnőttképzési tv. alapján az adatkezelés kötelező.
 • A jelen ÁSZF-ben meghatározott adatait a FORTIX Academy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Tanács és Parlament 2016/679 rendelete, ún. általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásai szerint kezeli.
 • Az adatkezelés jogalapja: a FORTIX Academy, mint adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a Felnőttképzési tv. alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).
 • Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
 • Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően a FORTIX Academy a Résztvevő személyes adatairól kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt tájékoztatást.

A FORTIX Academy adatkezelésével kapcsolatos további rendelkezések az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak a www.fortix.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken, amely külön emailben is elküldésre kerül a Résztvevő részére.

Elégedettség felmérés

Amennyiben a Résztvevő a képzésre történő jelentkezés alkalmával email címét megadta, a képzés befejezését követő napon elégedettségi kérdőív kitöltéséről szóló meghívó kerül számára kiküldésre.

Egyéb rendelkezések

A FORTIX Academy megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a www.fortixacademy.hu weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A FORTIX Academy a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Résztvevők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon történő képzésre jelentkezés feltételezi a Résztvevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A FORTIX Academy nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A FORTIX Academy a jelentkezés fogadása után a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon visszaigazoló üzenetet küld a Résztvevő részére. A FORTIX Academy nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be;

– a Résztvevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ből származó esetleges jogviták elkerülésére Résztvevő és FORTIX Academy megegyeznek abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között – békés úton – rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szabályai szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a FORTIX Academx a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a FORTIX Academy egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a weboldalon történő képzésre jelentkezés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, a képzéssel összefüggő feltételekkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény rendelkezései irányadók.

Budapest, 2020. december 1.

Az ELÁLLÁSI NYILATKOZAT minta innen tölthető le.